J88扑克爆冷门大奖在1月15日被击中!

1月15日, J88扑克爆冷门大奖被击中啦!

₵93,048 的爆冷门奖励被分给在座的6名玩家。be***成为了爆冷门大奖的赢家,

得到了 ₵79,755,赢家qu*******,得到了₵39,877

当时坐在相同牌桌的幸运玩家 at**********, pl*******, Ac**, 和 La*********与爆冷门大奖的赢家一起分享了喜悦。

台面

be***

AK葫芦

qu******* 

K四条

La*********

K8两对

at**********

KQ两对

pl*******

K8两对

Ac**

K8两对

恭喜以上玩家!!